Política de Calidade e Medioambiente

A calidade e respecto polo medio nos procesos desenvolvidos para a fabricación e comercialización de produtos de madeira e nos aspectos e impactos xerados pola empresa forman parte importante nas decisións da xestión de MADERGAL, S.L. Polo tanto, existe unha Política de Calidade, Medio Ambiente e Cadea de Custodia baseada nas seguintes directrices:

  • Promover a mellora continua das actividades e servizos no ámbito da súa relación coa Calidade, o Medio Ambiente e a Cadea de Custodia, avaliando previamente as repercusións de calquera novo desenvolvemento sobre estas variables.
  • Demostrar aos nosos clientes actuais e potenciais a nosa capacidade de ofrecer produtos que sempre son consistentes coa calidade esixida e o resultado dunha adecuada xestión ambiental, que ten como obxectivo evitar a contaminación asociada cos nosos aspectos e impactos ambientais, a saber, a contaminación a acústica, a xeración de emisións atmosféricas, as descargas en auga e residuos, a través do consumo de recursos enerxéticos, materias primas e auga, e finalizando cos efectos no medio físico e nos pisos. Deste xeito, serán avaliados para evitar, eliminar e minimizar ao máximo, facendo un uso axeitado dos recursos naturais. A xestión sostíbel na explotación dos bosques será outra prioridade en relación co coidado do medio, tomando todas as medidas necesarias para evitar o traballo con madeira procedente do talo ilegal e as fontes de explotación conflitantes.
  • Comprobar en todo momento os requisitos da lexislación e as normativas actuais que se aplican á nosa organización, con especial interese polo cumprimento da lexislación e regulamentos ambientais a nivel internacional, estatal, rexional e local, así como todos requisitos ambientais subscritos pola nosa organización.
  • Fomentar a comunicación e a cooperación cos empregados e os provedores para acadar os obxectivos establecidos e os clientes reciben o mellor servizo e atención de nós. Prestarase especial atención ás preocupacións dos empregados, provedores, clientes ou outras partes interesadas sobre o medio ambiente ea cadea de custodia.
  • Adoptar todas as medidas que estean dentro das posibilidades da compañía para a prevención de accidentes que poidan repercutir na saúde humana e no medio.
  • Documentar, revisar, actualizar e comunicar o noso compromiso co medioambiente.
  • A Política proporciona o marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos e obxectivos de calidade e medio ambiente, que serán revisados a intervalos regulares.

Esta política foi elaborada tendo en conta todas e cada unha das partes interesadas que poidan afectar o bo funcionamento da empresa, dos nosos empregados, clientes, provedores ou provedores ao medio en que opera MADERGAL, S.L., ademais de avaliar o nivel de importancia ou condición en cada caso e o compromiso dunha mellora constante nestes aspectos.

Guitiriz, marzo de 2018
Asinado Enderezo